Art. 28a. - [Status prawny i skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.697 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  28a.  [Status prawny i skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych]
1. 
Stała i niezależna Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, zwana dalej "Komisją", prowadzi badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów.
2. 
(uchylony).
3. 
W skład Komisji wchodzą członkowie stali, w tym: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz i pozostali członkowie stali.
3a. 
Członkowie Komisji są uprawnieni do prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 28e ust. 1, 2 i 2a.
4. 
W skład Komisji mogą wchodzić również członkowie doraźni, wyznaczani przez przewodniczącego Komisji do udziału w postępowaniu, z listy członków doraźnych i ekspertów prowadzonej przez przewodniczącego Komisji.
5. 
W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do członków stałych Komisji stosuje się przepisy Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Z dniem powołania z członkiem Komisji zawiera się umowę o pracę.
6. 
Przewodniczącego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
6a. 
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje Komisję na zewnątrz.
7. 
Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek przewodniczącego Komisji.
8. 
Członka stałego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji.
9. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych:
1)
odwołuje członka Komisji w przypadku niespełniania wymagań, o których mowa w ust. 10;
2)
po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji może odwołać członka Komisji na wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów członków stałych Komisji w głosowaniu tajnym.
9a. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może odwołać członka Komisji z funkcji przewodniczącego Komisji na wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów członków stałych Komisji w głosowaniu tajnym.
10. 
Członkiem Komisji może zostać osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych;
2)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
4)
spełnia wymagania w zakresie wykształcenia;
5)
nie świadczy pracy lub usług na rzecz zarządcy, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej.
11. 
Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci albo przyjęcia rezygnacji złożonej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego Komisji.
12. 
W skład Komisji mogą wchodzić specjaliści z zakresu:
1)
prowadzenia ruchu kolejowego;
2)
projektowania, budowy i utrzymania linii kolejowych, węzłów i stacji kolejowych;
3)
urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i łączności;
4)
pojazdów kolejowych;
5)
elektroenergetyki kolejowej;
6)
przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
13. 
Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające wykształcenie wyższe, odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w danej dziedzinie lub osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w danej dziedzinie.
13a. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały.
14. 
Członkowie Komisji, podejmując uchwałę, o której mowa w art. 28l ust. 1, kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów i nie są związani poleceniem co do treści podejmowanych uchwał.
15. 
(uchylony).
16. 
Członkom doraźnym Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone w umowie cywilnoprawnej.
17. 
Członek Komisji nie może występować w roli świadka, a także wykonywać czynności biegłego przed sądem lub innym organem w zakresie postępowań prowadzonych przez Komisję.
18. 
W pracach Komisji uczestniczą, w miarę potrzeb, eksperci z listy członków doraźnych i ekspertów, a także pracownicy obsługi.
19. 
Ekspertom za udział w pracach Komisji oraz sporządzanie opinii lub ekspertyzy przysługuje wynagrodzenie ustalone w umowie cywilnoprawnej.