[Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny] - Art. 25r. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25r. - [Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25r.  [Obowiązki związane z kontrolą spełniania zasadniczych wymagań przez podsystem strukturalny]

Do przedstawiania Prezesowi UTK wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów oraz udzielania informacji, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy podsystem spełnia zasadnicze wymagania systemu kolei i bezpieczeństwa kolei, są obowiązani: producent albo jego upoważniony przedstawiciel, inwestor, importer, dysponent, użytkownik bocznicy kolejowej, wykonawca modernizacji, podmiot zamawiający, zarządca, przewoźnik oraz jednostka notyfikowana.