[Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] - Art. 25m. -... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25m. - [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25m.  [Kompetencje Prezesa UTK związane z kontrolą podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności]
1. 
W przypadku gdy w wyniku kontroli Prezes UTK stwierdzi, że składnik interoperacyjności lub podsystem nie spełnia zasadniczych wymagań systemu kolei, może, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakazać eksploatowania podsystemu lub składnika interoperacyjności.
2. 
W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie eksploatacji podsystemu lub składnika interoperacyjności niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei Prezes UTK może, w drodze decyzji, przedłużyć zakaz, o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia postępowania.
3. 
W przypadku gdy Prezes UTK stwierdzi, że składnik interoperacyjności lub podsystem spełnia zasadnicze wymagania systemu kolei, uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1.