[Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] - Art. 25l. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25l. - [Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  25l.  [Opłaty za badania eksploatowanych podsystemów strukturalnych i składników interoperacyjności]
1. 
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że podsystem lub składnik interoperacyjności nie spełnia zasadniczych wymagań systemu kolei, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot, w stosunku do którego została przeprowadzona ta kontrola.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego podsystemu lub składnika interoperacyjności oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.
2a. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes UTK, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4. 
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że podsystem lub składnik interoperacyjności spełnia zasadnicze wymagania systemu kolei, opłaty związane z badaniami ponosi budżet państwa.
5. 
Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.