[Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych] - Art. 25j. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25j. - [Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25j.  [Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych]
1. 
Prezes UTK sprawuje nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych. Nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych obejmuje również czynności związane z oceną zgodności powierzone do wykonania podmiotom, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
2. 
Prezes UTK może powierzyć niektóre zadania z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Polskiemu Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z jego dyrektorem. Prezes UTK ponosi odpowiedzialność za zadania powierzone Polskiemu Centrum Akredytacji.
3. 
Prezes UTK zapewnia poufność informacji, które otrzymuje od jednostek notyfikowanych.