[Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w działaniach grupy ds. ERTMS] - Art. 25ia. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 25ia. - [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w działaniach grupy ds. ERTMS] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  25ia.  [Uczestnictwo jednostek notyfikowanych w działaniach grupy ds. ERTMS]
1. 
Jednostki notyfikowane w odniesieniu do podsystemów "sterowanie - urządzenia przytorowe" lub "sterowanie - urządzenia pokładowe" uczestniczą w działaniach grupy ds. ERTMS, o której mowa w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004.
2. 
Jednostka notyfikowana informuje swoich pracowników o działaniach, o których mowa w ust. 1.
3. 
Jednostka notyfikowana stosuje wytyczne opracowane przez Agencję, uwzględniające wyniki pracy grupy ds. ERTMS.
4. 
W przypadku gdy jednostka notyfikowana uzna wytyczne, o których mowa w ust. 3, za niewłaściwe lub niemożliwe do stosowania, przekazuje swoje uwagi grupie ds. ERTMS odpowiedzialnej za stałą poprawę jakości tych wytycznych celem ich omówienia i nie stosuje tych wytycznych do czasu rozstrzygnięcia w zakresie przekazanych uwag w ramach grupy ds. ERTMS.