[Przywrócenie do eksploatacji; świadectwo sprawności technicznej] - Art. 24. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Przywrócenie do eksploatacji; świadectwo sprawności technicznej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  24.  [Przywrócenie do eksploatacji; świadectwo sprawności technicznej]
1.  31
 Warunkiem rozpoczęcia użytkowania pojazdu kolejowego jest wystawienie przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) przywrócenia do eksploatacji, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia (UE) nr 2019/779.
2.  32
 W przypadku pojazdów kolejowych, dla których nie określono podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), warunkiem rozpoczęcia ich użytkowania jest wystawienie świadectwa sprawności technicznej przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcę zarządzającego infrastrukturą i wykonującego przewozy w metrze. Dla pojazdów historycznych, pojazdów turystycznych, pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego świadectwo sprawności technicznej może wystawić również dysponent.
3. 
Świadectwa sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych wydaje eksploatujący te pojazdy lub zarządca.
4. 
Ważność świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego ustala się na czas określony.
4a.  33
 (uchylony).
5. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wydawania oraz okresy ważności świadectw sprawności technicznej, ustalając wzór świadectwa i warunki, jakie są niezbędne do jego uzyskania.
31 Art. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.780) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 czerwca 2022 r.
32 Art. 24 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.780) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 czerwca 2022 r.
33 Art. 24 ust. 4a uchylony przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U.2021.780) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 czerwca 2022 r.