[Zwrot środków przeznaczonych na szkolenie maszynisty i kandydata na maszynistę] - Art. 22c. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 22c. - [Zwrot środków przeznaczonych na szkolenie maszynisty i kandydata na maszynistę] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  22c.  [Zwrot środków przeznaczonych na szkolenie maszynisty i kandydata na maszynistę]
1. 
Przewoźnik kolejowy i zarządca mogą zawrzeć z kandydatem na maszynistę umowę zobowiązującą tego kandydata do zwrotu części albo całości kosztów poniesionych na jego szkolenie, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego wiążącego kandydata na maszynistę z odpowiednio przewoźnikiem kolejowym albo zarządcą nastąpiło przed ustalonym w tej umowie terminem, z przyczyny leżącej po stronie tego kandydata.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku szkolenia maszynisty ubiegającego się o uzyskanie kolejnego świadectwa maszynisty.