[Delegacja ustawowa - procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym] - Art. 20a. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - [Delegacja ustawowa - procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  20a.  [Delegacja ustawowa - procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym]

Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, określi, w drodze rozporządzenia, procedury techniczne utrzymania i eksploatacji w transporcie kolejowym regulujące:

1)
postępowanie osób wykonujących czynności na poszczególnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
2)
sposób obsługi określonych urządzeń, pojazdów kolejowych lub ich elementów,
3)
sposób przeprowadzania określonych czynności niezbędnych dla zapewnienia wykonywania przewozów kolejowych

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitych warunków wykonywania działalności na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej przez przewoźników kolejowych i zarządców oraz względy bezpieczeństwa transportu kolejowego.