Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1043 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  20.  [Delegacja ustawowa - warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, tak aby:

1) spełnione były warunki bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
2) mogłyby być one przemieszczane w składach tych samych pociągów;
3) ich przemieszczanie po liniach kolejowych było technicznie możliwe.