[Delegacja ustawowa - warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych] - Art. 20. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Delegacja ustawowa - warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  20.  [Delegacja ustawowa - warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, tak aby:

1)
spełnione były warunki bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
2)
mogłyby być one przemieszczane w składach tych samych pociągów;
3)
ich przemieszczanie po liniach kolejowych było technicznie możliwe.