[Ograniczenie lub cofnięcie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] - Art. 18bf. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 18bf. - [Ograniczenie lub cofnięcie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  18bf.  [Ograniczenie lub cofnięcie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa]
1. 
Prezes UTK występuje do Agencji o ograniczenie albo cofnięcie wydanego przez nią jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, jeżeli przewoźnik kolejowy przestał spełniać warunki wydania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa albo zastosowany wobec niego, na podstawie art. 14 ust. 2a, tymczasowy środek bezpieczeństwa obejmuje okres powyżej 3 miesięcy.
2. 
W przypadku gdy Agencja nie zgadza się z wnioskiem Prezesa UTK. o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 18ba ust. 2 i 3. Jeżeli jednolity certyfikat bezpieczeństwa nie zostanie ograniczony albo cofnięty, Prezes UTK cofa tymczasowe środki bezpieczeństwa.
3. 
Prezes UTK ogranicza albo cofa wydany przez siebie jednolity certyfikat bezpieczeństwa, jeżeli stwierdzi, że przewoźnik kolejowy przestał spełniać warunki jego wydania.