[Aktualizacja lub przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] - Art. 18bc. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 18bc. - [Aktualizacja lub przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  18bc.  [Aktualizacja lub przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa]
1. 
Na wniosek przewoźnika kolejowego Prezes UTK aktualizuje wydany przez siebie jednolity certyfikat bezpieczeństwa w całości albo w części:
1)
po każdej istotnej zmianie dotyczącej rodzaju lub zakresu działalności;
2)
przy zmianie obszaru działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w zakresie stacji granicznych położonych w sąsiednich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3)
w przypadku wprowadzenia zmian w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa kolei.
2. 
W przypadku zmiany obszaru działalności polegającej na jego rozszerzeniu, przewoźnik kolejowy dołącza do wniosku dokumentację dotyczącą dodatkowego obszaru działalności.
3. 
Na wniosek przewoźnika kolejowego Prezes UTK przedłuża wydany przez siebie jednolity certyfikat bezpieczeństwa na okres nieprzekraczający 5 lat.
4. 
W celu przedłużenia jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa Prezes UTK wykorzystuje informacje uzyskane podczas działań nadzorczych.
5. 
Do postępowań dotyczących aktualizacji lub przedłużenia jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa stosuje się przepisy art. 18b ust. 2, 4 i 5, art. 18ba oraz art. 18bb ust. 1 i 2.