[Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwo bezpieczeństwa] - Art. 17d. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 17d. - [Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwo bezpieczeństwa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17d.  [Autoryzacja bezpieczeństwa i świadectwo bezpieczeństwa]
1. 
Warunkiem eksploatacji drogi kolejowej jest posiadanie przez jej zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury kolejowej, którymi zarządza.
2. 
Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1)
dróg kolejowych:
a)
kolei wąskotorowych,
b)
funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei Unii:
przeznaczonych do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub
wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
c)
eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
d)
stanowiących infrastrukturę prywatną,
e)
posiadających status bocznicy kolejowej;
2)
linii metra.
3. 
Warunkiem eksploatacji drogi kolejowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest posiadanie przez jej zarządcę świadectwa bezpieczeństwa.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do zarządcy, który posiada autoryzację bezpieczeństwa.