[Delegacja ustawowa - wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)] - Art. 17ac. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 17ac. - [Delegacja ustawowa - wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17ac.  [Delegacja ustawowa - wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI)]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) oraz sposób ich obliczania i zestawiania, uwzględniając potrzebę jednolitego postępowania przy ich obliczaniu i zestawianiu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kolei.