[Raporty w sprawie bezpieczeństwa] - Art. 17ab. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 17ab. - [Raporty w sprawie bezpieczeństwa] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17ab.  [Raporty w sprawie bezpieczeństwa]
1. 
Zarządcy i przewoźnicy kolejowi przedstawiają Prezesowi UTK corocznie, w terminie do dnia 31 maja, raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy.
2. 
Raporty w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1)
informacje dotyczące spełniania wewnętrznych celów bezpieczeństwa oraz realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST);
2)
przedstawienie realizacji wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
3)
zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei i zarządzaniem infrastrukturą, w tym podsumowanie informacji otrzymanych zgodnie z art. 17 ust. 1bb pkt 4;
4)
wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa;
5)
sprawozdanie ze stosowania odpowiednich wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).
3. 
Prezes UTK sporządza roczny raport w sprawie bezpieczeństwa zawierający:
1)
informacje o:
a)
stanie bezpieczeństwa kolei, z uwzględnieniem realizacji wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) na poziomie krajowym, i realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST),
b)
zmianach w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa kolei,
c)
wydanych jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa i autoryzacjach bezpieczeństwa,
d)
certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM),
e)
działalności prowadzonej w poprzedzającym roku,
f)
przewoźnikach kolejowych realizujących zadania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM),
g)
doświadczeniach przewoźników kolejowych i zarządców w stosowaniu odpowiednich wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM);
2)
wnioski wynikające z nadzoru nad zarządcami i przewoźnikami kolejowymi, w tym informacje o liczbie i wynikach przeprowadzonych kontroli oraz audytów;
3)
krajowy plan bezpieczeństwa określający działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST).
4. 
Roczny raport, o którym mowa w ust. 3, Prezes UTK ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz przekazuje Agencji w terminie do dnia 30 września roku następującego po okresie sprawozdawczym.