[Ochrona zbiorowych interesów pasażerów] - Art. 14b. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 14b. - [Ochrona zbiorowych interesów pasażerów] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  14b.  [Ochrona zbiorowych interesów pasażerów]
1. 
Zakazane jest stosowanie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, w szczególności naruszających przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) w zakresie wymogu podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy dla przewozu osób, taryf i cenników, wykonywania umowy przewozu z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do danego przewozu.
2. 
(uchylony).
3. 
Przepis ust. 1 nie narusza przepisów rozporządzenia nr 1371/2007/WE.