[Załatwianie spraw za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi] - Art. 13ab. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 13ab. - [Załatwianie spraw za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13ab.  [Załatwianie spraw za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi]
1. 
Sprawy dotyczące:
1)
jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa,
2)
zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu,
3)
zatwierdzania przewidywanych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń przytorowych ERTMS

- są prowadzone za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.

2. 
Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, wraz z wymaganą dokumentacją, składa wnioskodawca albo jego wyznaczony pełnomocnik. W przypadku pełnomocnika do wniosku dołącza się kopię pełnomocnictwa upoważniającego do dokonywania, za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, wszystkich czynności związanych ze sprawą.
3. 
Wnioski nie wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. 
Wymagana dokumentacja jest składana w postaci elektronicznej.
5. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, wymiana korespondencji, w tym wzywanie do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, zawiadamianie i doręczanie, następuje za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.
6. 
Wnioskodawca albo jego wyznaczony pełnomocnik mają prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy, za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, na każdym jej etapie. Prawo to przysługuje także po zakończeniu sprawy w okresie archiwizacji jej dokumentacji.
7. 
W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, termin na dokonanie określonych czynności uznaje się za zachowany, jeżeli korespondencja została przekazana za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi przed upływem wyznaczonego terminu.
8. 
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, doręcza się za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.
9. 
Wnioskodawca w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 8, może wystąpić, za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się przepisy ust. 2-8.
10. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi.
11. 
Do opinii wydawanych przez Prezesa UTK. w sprawach, o których mowa w ust. 1, kierowanych do Agencji, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.