[Stosowanie przepisów k.p.a.; wnioski składane w postaci elektronicznej] - Art. 13a. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - [Stosowanie przepisów k.p.a.; wnioski składane w postaci elektronicznej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13a.  [Stosowanie przepisów k.p.a.; wnioski składane w postaci elektronicznej]
1. 
Do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13ab i art. 13b ust. 2 i 3, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. 
W przypadku gdy wniosek do Prezesa UTK jest składany w postaci elektronicznej, a do wniosku należy dołączyć dokument, który wnioskodawca posiada jedynie w postaci papierowej, do wniosku można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1)
wnioskodawca jest obowiązany do zachowania oryginału dokumentu w postaci papierowej, na podstawie którego sporządzono elektroniczną kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 2;
2)
Prezes UTK może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginału w postaci papierowej w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z otrzymaną elektroniczną kopią dokumentu.