Art. 95b. - [Kara pieniężna za naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2201 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  95b.  [Kara pieniężna za naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011]
1. 
W przypadku naruszenia przepisów art. 8-11, art. 13-17, art. 19-21 i art. 24-27 rozporządzenia nr 181/2011 przewoźnik drogowy lub podmiot zarządzający dworcem, o którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 30 000 złotych.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, organ właściwy do rozpatrzenia skargi, określony odpowiednio w art. 82b ust. 2 i 3 oraz art. 82c ust. 3.
3. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ uwzględnia zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia.
4. 
Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, nakładana przez:
1)
organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - stanowi dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
2)
organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a - stanowi wpływ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
3)
marszałka województwa - stanowi dochód samorządu województwa;
4)
wojewodę - stanowi dochód budżetu państwa.