Art. 51. - [Właściwość organów Inspekcji] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2201 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  51.  [Właściwość organów Inspekcji]
1. 
Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują następujące organy:
1)
Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2)
wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.
2. 
Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.
3. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.
4. 
Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.
5.  32
 Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1, 4 i 6 w zakresie określonym w art. 68-75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej "inspektorami".
6. 
W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest:
1)
Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach:
a) 33
 określonych w art. 50 pkt 2, 3 i 4,
b) 34
 związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w ramach kontroli związanej z transgraniczną wymianą informacji, o której mowa w art. 13mg tej ustawy,
ba)
(uchylona),
bb)
(uchylona),
bc)
(uchylona);
c)
związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
wojewódzki inspektor - w pozostałych sprawach oraz w sprawach określonych w art. 50 pkt 4.
7. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a oraz b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.
7a. 
W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, Główny Inspektor Transportu Drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego środki finansowe na pokrycie kosztów powierzonych zadań.
8. 
Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
32 Art. 51 ust. 5:

- zmieniony przez art. 6 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.

- zmieniony przez art. 39 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1523) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.

33 Art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. a zmieniona przez art. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
34 Art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. b zmieniona przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.