[Międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne] - Art. 34. - Transport drogowy. - Dz.U.2022.180 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.180 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  34.  [Międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne]
1. 
Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne może wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, tak stanowią.
2. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2, obowiązany jest dołączyć zaświadczenie określone w art. 33 ust. 1.
3. 
Przepis art. 25 oraz art. 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. 
Przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego osób na potrzeby własne jest wymagany formularz jazdy, o którym mowa w art. 27.
5. 
Główny Inspektor Transportu Drogowego prowadzi rejestr podmiotów i pojazdów wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne.
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).