Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25. - Dz.U.2007.122.843 - OpenLEX

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.122.843

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

TRAKTAT
między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,
sporządzony w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 kwietnia 2005 r. został sporządzony w Luksemburgu Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w następującym brzmieniu:

TRAKTAT

MIĘDZY

KRÓLESTWEM BELGII, REPUBLIKĄ CZESKĄ,

KRÓLESTWEM DANII,

REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC,

REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ, REPUBLIKĄ GRECKĄ,

KRÓLESTWEM HISZPANII, REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ, IRLANDIĄ,

REPUBLIKĄ WŁOSKĄ, REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ,

REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ, REPUBLIKĄ LITEWSKĄ,

WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA, REPUBLIKĄ WĘGIERSKĄ,

REPUBLIKĄ MALTY, KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW,

REPUBLIKĄ AUSTRII, RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ, REPUBLIKĄ SŁOWENII,

REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ, REPUBLIKĄ FINLANDII,

KRÓLESTWEM SZWECJI,

ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

(PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ)

A

REPUBLIKĄ BUŁGARII ORAZ RUMUNIĄ

DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI BUŁGARII

I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

REPUBLIKA BUŁGARII,

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

PREZYDENT IRLANDII,

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

PREZYDENT MALTY,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

PREZYDENT RUMUNII,

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

ZJEDNOCZENI pragnieniem osiągnięcia celów Unii Europejskiej,

ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy na już istniejących podstawach,

UWZGLĘDNIAJĄC, że artykuł I-58 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podobnie jak artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej daje państwom europejskim możliwość uzyskania członkostwa w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Republika Bułgarii i Rumunia złożyły wnioski o członkostwo w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Rada, po otrzymaniu opinii Komisji i zgody Parlamentu Europejskiego, opowiedziała się za przyjęciem tych państw,

UWZGLĘDNIAJĄC, że w chwili podpisywania niniejszego Traktatu, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany ale nie został jeszcze ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie Unii oraz że Republika Bułgarii i Rumunia dołączą do Unii w jej kształcie na dzień 1 stycznia 2007 roku,

USTALILI warunki i uzgodnienia dotyczące przyjęcia i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

Karel DE GUCHT

Minister Spraw Zagranicznych

Didier DONFUT

Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Wiceminister Spraw Zagranicznych

REPUBLIKA BUŁGARII,

Georgi PARVANOV

Prezydent

Simeon SAXE-COBURG

Premier

Solomon PASSY

Minister Spraw Zagranicznych

Meglena KUNEVA

Minister ds. Europejskich

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,

Vladimir MÜLLER

Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej

Jan KOHOUT

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

Friis Arne PETERSEN

Stały Sekretarz Stanu

Claus GRUBE

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Królestwa Danii przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

Hans Martin BURY

Minister Stanu ds. Europejskich

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Federalnej Niemiec przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,

Urmas PAET

Minister Spraw Zagranicznych

Väino REINART,

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Estońskiej przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

Yannis VALINAKIS

Wiceminister Spraw Zagranicznych

Vassilis KASKARELIS

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Greckiej przy Unii Europejskiej

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Sekretarz Stanu ds. Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

Claudie HAIGNERÉ

Minister odpowiedzialny za Sprawy Europejskie delegowany przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Pierre SELLAL

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Francuskiej przy Unii Europejskiej

PREZYDENT IRLANDII,

Dermot AHERN

Minister Spraw Zagranicznych

Noel TREACY

Minister Stanu ds. Europejskich

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

Roberto ANTONIONE

Sekretarz Stanu do Spraw Zagranicznych

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Włoskiej przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

George IACOVOU

Minister Spraw Zagranicznych

Nicholas EMILIOU

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Cypryjskiej przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,

Artis PABRIKS

Minister Spraw Zagranicznych

Eduards STIPRAIS

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Łotewskiej przy Unii Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,

Antanas VALIONIS

Minister Spraw Zagranicznych

Albinas JANUSKA

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

Jean-Claude JUNCKER

Premier, Minister Stanu, Minister Finansów

Jean ASSELBORN

Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych i do spraw Imigracji

PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,

Dr. Ferenc SOMOGYI

Minister Spraw Zagranicznych

Dr. Etele BARÁTH

Minister bez teki odpowiedzialny za Sprawy Unii Europejskiej

PREZYDENT MALTY,

The Hon Michael FRENDO

Minister Spraw Zagranicznych

Richard CACHIA CARUANA

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Malty przy Unii Europejskiej

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

Dr. B.R. BOT

Minister Spraw Zagranicznych

Atzo NICOLAÏ

Minister ds. Europejskich

PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII,

Hubert GORBACH

Wicekanclerz

Dr. Ursula PLASSNIK

Federalny Minister Spraw Zagranicznych

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Adam Daniel ROTFELD

Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław PIETRAS

Sekretarz Stanu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Minister Stanu i Minister Spraw Zagranicznych

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Sekretarz Stanu ds. Europejskich

PREZYDENT RUMUNII,

Traian BĂSESCU

Prezydent Rumunii

Cǎlin POPESCU - TĂRICEANU

Premier Rumunii

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Minister Spraw Zagranicznych

Leonard ORBAN

Główny Negocjator z Unią Europejską

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,

Božo CERAR

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,

Eduard KUKAN

Minister Spraw Zagranicznych

József BERÉNYI

Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych

PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,

Eikka KOSONEN

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Republiki Finlandii przy Unii Europejskiej

RZĄD KRÓLESTWA SZWECJI,

Laila FREIVALDS

Minister Spraw Zagranicznych

Sven-Olof PETERSSON

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Królestwa Szwecji przy Unii Europejskiej

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Sir John GRANT KCMG

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Stały Przedstawiciel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przy Unii Europejskiej

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

1.
Republika Bułgarii i Rumunia niniejszym stają się członkami Unii Europejskiej.
2.
Republika Bułgarii i Rumunia stają się stronami Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, wraz z ich zmianami i uzupełnieniami.
3.
Warunki i uzgodnienia dotyczące przyjęcia są określone w Protokole załączonym do niniejszego Traktatu. Postanowienia tego Protokołu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.
4.
Protokół, w tym jego Załączniki i Dodatki, zostaje załączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a jego postanowienia stanowią integralną część tych traktatów.
1.
W przypadku, gdy Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy nie obowiązuje w dniu przystąpienia, Republika Bułgarii i Rumunia stają się stronami Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, wraz z ich zmianami i uzupełnieniami.

W takim przypadku artykuł 1 ustępy 2 - 4 mają zastosowanie od dnia wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

2.
Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, które będą miały zastosowanie od dnia przystąpienia do dnia wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, są zawarte w Akcie załączonym do niniejszego Traktatu. Postanowienia tego Aktu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.
3.
W przypadku, gdy Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy wejdzie w życie po przystąpieniu, Protokół, o którym mowa w artykule 1 ustęp 3 zastąpi Akt, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 w dniu wejścia w życie wspomnianego Traktatu. W takim przypadku, uważa się, że postanowienia wspomnianego wcześniej Protokołu nie tworzą nowego skutku prawnego, lecz zachowują, na warunkach określonych w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz w tym Protokole, skutki prawne, które już powstały na podstawie postanowień Aktu, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2.

Akty przyjęte przed wejściem w życie Protokołu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 3, na podstawie niniejszego Traktatu lub Aktu, o którym mowa w ustępie 2, pozostają w mocy, a ich skutki prawne zostają zachowane do czasu, gdy akty te zostaną zmienione lub uchylone.

Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji Unii określone w Traktatach, których stronami stają się Republika Bułgarii i Rumunia, mają zastosowanie do niniejszego Traktatu.

1.
Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone rządowi Republiki Włoskiej, nie później niż dnia 31 grudnia 2006 roku.
2.
Niniejszy Traktat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, pod warunkiem że do tego dnia złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne.

Jeśli jednak do tego dnia jedno z państw, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, nie złoży dokumentów ratyfikacyjnych, niniejszy Traktat wchodzi w życie w stosunku do drugiego państwa, które takie dokumenty złoży. W takim przypadku Rada, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje niezwłocznie decyzję o niezbędnych dostosowaniach niniejszego Traktatu, w artykule 10, w artykule 11 ustęp 2, w artykule 12, w artykule 21 ustęp 1, w artykułach 22, 31,34 i 46, w Załączniku III punkt 2 ustęp 1 litera b), punkt 2 ustępy 2 i 3 oraz w Załączniku IV sekcja B Protokołu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 3 oraz, w stosownym przypadku, w artykułach 9 - 11, w artykule 14 ustęp 3, w artykule 15, w artykule 24 ustęp 1, w artykułach 31, 34, 46 i 47, w Załączniku III punkt 2 ustęp 1 litera b), punkt 2 ustępy 2 i 3 oraz w Załączniku IV sekcja B Aktu, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2; stanowiąc jednomyślnie Rada może zdecydować także, że postanowienia wspomnianego wcześniej Protokołu oraz Załączników i Dodatków do niego oraz, w stosownym przypadku, wspomnianego wcześniej Aktu oraz Załączników i Dodatków do niego, odnoszące się wyraźnie do państwa, które nie złożyło swoich dokumentów ratyfikacyjnych tracą ważność lub może je dostosować.

Niezależnie od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów ratyfikacyjnych zgodnie z ustępem 1, niniejszy Traktat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, jeżeli Rada przyjmie decyzję dotyczącą obydwu przystępujących państw na podstawie artykułu 39 Protokołu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 3 lub na podstawie artykułu 39 Aktu, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 przed wejściem w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta jedynie w odniesieniu do jednego z przystępujących państw, dla tego państwa niniejszy Traktat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

3.
Niezależnie od postanowień ustępu 2, instytucje Unii mogą przyjmować środki określone w artykule 3 ustęp 6, w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 4 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 7 akapit drugi i trzeci, w artykule 6 ustęp 8 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 9 akapit trzeci, w artykułach 17, 19, w artykule 27 ustęp 1 i 4, w artykule 28 ustęp 4 i 5, w artykule 29, w artykule 30 ustęp 3, w artykule 31 ustęp 4, w artykule 32 ustęp 5, w artykule 34 ustęp 3 i 4, w artykułach 37, 38, w artykule 39 ustęp 4, w artykułach 41, 42, 55, 56, 57 oraz w Załącznikach IV - VIII Protokołu, o którym mowa w artykule 1 ustęp 3, przed dniem przystąpienia. Środki takie są przyjmowane na podstawie równoważnych przepisów zawartych w artykule 3 ustęp 6, w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 4 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 7 akapit drugi i trzeci, w artykule 6 ustęp 8 akapit drugi, w artykule 6 ustęp 9 akapit trzeci, w artykułach 17, 19, w artykule 27 ustęp 1 i 4, w artykule 28 ustęp 4 i 5, w artykule 29, w artykule 30 ustęp 3, w artykule 31 ustęp 4, w artykule 32 ustęp 5, w artykule 34 ustęp 3 i 4, w artykułach 37, 38, w artykule 39 ustęp 4, w artykułach 41, 42, 55, 56, 57 oraz w Załącznikach IV - VIII Aktu, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2, przed wejściem w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu i tylko pod tym warunkiem.

Teksty Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim są załączone do niniejszego Traktatu. Teksy te są autentyczne na tych samych warunkach co teksty Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy sporządzone w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Rząd Republiki Włoskiej przekaże rządom Republiki Bułgarii i Rumunii uwierzytelnione kopie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy we wszystkich językach, o których mowa w akapicie pierwszym.

Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony w archiwum rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelnioną kopię każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.