Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.898

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 oraz z 2022 r. poz. 835) zarządza się, co następuje:
Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jest objęty przewóz:
1)
towarów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej, zwanej dalej "CN":
a)
od 1507 do 1516 i
b)
1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

2)
towarów objętych pozycjami CN:
a)
4813 - bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,
b)
5910 - taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg;

3)
towarów, bez względu na pozycję CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:
a)
mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
b)
mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
c)
alkoholem izopropylowym

- jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

4)
towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce;
5)
towarów objętych kodem CN ex 2905 11 00 - metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
6)
towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
7)
towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej "ustawą o systemie monitorowania", będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 1013/2006", bez względu na ich ilość w przesyłce;
8)
towarów objętych pozycją:
a)
CN 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
b)
CN 2704 - koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg;

9) 2
 towarów:
a)
objętych kodami CN:
ex 0207 - mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg,
ex 0407 - jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt.,
0408 - jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
0409 00 00 - miód naturalny, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,
ex 0810 10 00 - truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0810 20 10 - maliny świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0810 40 50 - owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
ex 0811 10 - truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0811 20 31 - maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0811 20 39 - porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0811 90 50 - owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,
0811 90 95 - pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg,
1101 00 - mąka pszenna lub z meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
1102 - mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
ex 2009 79 - zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg,
b)
objętych pozycjami CN:
ex 1001 - pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg, - 1005 - kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
ex 1205 -nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
1206 00 - nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.
1. 
Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143), zwanej dalej "ustawą o podatku akcyzowym":
z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo
przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo
b)
dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;
3)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 26 kg lub objętość nie przekracza 26 litrów.
2. 
Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do towarów:
1)
przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej "Prawem pocztowym";
2)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem.
3. 
Przepisu § 1 pkt 3 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 1,5 litra.
4. 
Przepisu § 1 pkt 4 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym:
z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo
przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo
b)
dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;
3)
przemieszczanych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy o podatku akcyzowym, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, albo
b)
dokumentu zastępującego e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18c ustawy o podatku akcyzowym;
4)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 69 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.
5. 
Przepisu § 1 pkt 5 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów;
3)
przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego.
6. 
Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów.
7. 
Przepisu § 1 pkt 7 nie stosuje się do towarów:
1)
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania;
2)
objętych procedurą celną tranzytu;
3)
które:
a)
zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,
b)
są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006

- jeżeli są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.

8. 
Przepisu § 1 pkt 8 nie stosuje się do towarów:
1)
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania;
2)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
3)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.
9.  3
 Przepisu § 1 pkt 9:
1)
lit. a nie stosuje się do towarów, których przewóz jest realizowany na podstawie:
a)
art. 5 ustawy o systemie monitorowania, z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy, po uprzednim dopuszczeniu ich do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej,
b)
art. 6 ustawy o systemie monitorowania, z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z terytorium państwa trzeciego,
c)
art. 7 ustawy o systemie monitorowania;
2)
lit. b nie stosuje się do towarów:
a)
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania,
b)
objętych procedurą celną tranzytu.
Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 8, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 § 1 pkt 9:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.750) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1596) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.

3 § 2 ust. 9:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.750) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2023 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1596) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2023 r.

4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z 2021 r. poz. 163, 782 i 1012 oraz z 2022 r. poz. 178), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).