Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów jest objęty przewóz:
1) towarów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej, zwanej dalej "CN":
a) od 1507 do 1516 i
b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

2) towarów objętych pozycjami CN:
a) 4813 - bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,
b) 5910 - taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów -jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg;
3) towarów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:
a) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
b) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
c) alkoholem izopropylowym

- jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

4) 2  towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce.
§  2. 
1.  Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do towarów:
1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2) 3  przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501 i 1520);
3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 26 kg lub objętość nie przekracza 26 litrów.
2.  Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do towarów:
1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118);
2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem.
3.  Przepisu § 1 pkt 3 nie stosuje się do towarów:
1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 1,5 litra.
4.  4  Przepisu § 1 pkt 4 nie stosuje się do towarów:
1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2) przemieszczanych z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 61 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 5
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 § 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1585) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2019 r., z tym że w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nie stosuje się niniejszego przepisu do towarów przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501 i 1520) - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1585) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2019 r.
4 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1585) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2019 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1178), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie żart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039).