§ 3. - Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.35.178

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1989 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 3, poz. 22, z 1984 r. Nr 17, poz. 83, z 1985 r. Nr 11, poz. 45 i z 1986 r. Nr 3, poz. 20).