§ 1. - Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.35.178

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1989 r.
§  1.
1.
Wykaz urzędów skarbowych, ich siedziby oraz terytorialny zasięg działania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Do właściwości urzędów skarbowych, wymienionych w kolumnie 2 wykazu, należą wszystkie sprawy z zakresu działania urzędów skarbowych na obszarze terytorialnego zasięgu ich działania, z tym że ustalanie i pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyłączeniem podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, należy do właściwości urzędu skarbowego wymienionego w kolumnie 4.
3.
Do właściwości urzędów skarbowych, wymienionych pod lp. 5, 123, 157, 202, 259 i 295 wykazu, należą wyłącznie sprawy ustalania i poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej na obszarze terytorialnego zasięgu ich działania określonego w kolumnie 3, z tym że ustalanie i pobór podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej należy do właściwości urzędu skarbowego, na którego terenie działania jednostka gospodarki uspołecznionej ma swoją siedzibę.