Terytorialne zmiany w rejestrze stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 marca 1938 r.
o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 350) i art. 45 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządzam co następuje:
Rejestr stowarzyszeń, których siedziba znajduje się na obszarach powiatów wyłączanych z dotychczasowych województw, zostaje przeniesiony do urzędów wojewódzkich nowej właściwości miejscowej. Stowarzyszenia te zostaną zapisane do prowadzonego tam rejestru pod nowymi kolejnymi pozycjami. O przeniesieniu powinny być uczynione odpowiednie adnotacje w rubryce 6 rejestru zarówno dawnego, jak nowego miejsca zapisu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.