Terytorialne zmiany w rejestrze stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.25.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 marca 1939 r.
o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 240) i art. 45 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządzam co następuje:
Rejestr stowarzyszeń, których siedziba znajduje się na obszarach powiatów lub części powiatów, wyłączonych z dotychczasowych województw, zostaje przeniesiony do urzędów wojewódzkich nowej właściwości miejscowej. Stowarzyszenia te zostaną zapisane do prowadzonego tam rejestru pod nowymi kolejnymi pozycjami. O przeniesieniu powinny być uczynione odpowiednie adnotacje w rubryce 6 rejestru zarówno dawnego, jak nowego miejsca zapisu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.