Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzór wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzór kwestionariusza technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.103.1092

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego *

Na podstawie art. 10 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się:
1)
w przypadku roślin rolniczych:
a)
ozimych:
rzepaku lub wyki kosmatej - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,
jęczmienia - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,
pozostałych - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,
b)
zbożowych jarych - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
c)
strączkowych:
grochu siewnego lub łubinu - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
pozostałych - od dnia 15 października do dnia 15 grudnia,
d)
kukurydzy, buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka lub życicy wielokwiatowej - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,
e)
pozostałych - od dnia 15 listopada do dnia 15 stycznia;
2)
w przypadku roślin warzywnych:
a)
odmian zimujących cebuli lub sałaty - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,
b)
czosnku ozimego lub sałaty do uprawy pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,
c)
uprawianych pod osłonami ogrzewanymi - od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września,
d)
uprawianych pod osłonami nieogrzewanymi - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
e)
uprawianych w gruncie - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;
3)
w przypadku roślin sadowniczych:
a)
drzew owocowych - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,
b)
krzewów jagodowych lub bylin - od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia.
Określa się:
1)
wzór wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór kwestionariusza technicznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY1)

do wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

wzór

* Z dniem 2 stycznia 2010 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U.07.41.271) przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie (Dz.U.09.215.1665).