Terminy składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1574

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:
Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się w terminie:
1)
w przypadku roślin rolniczych:
a)
ozimych:
rzepaku lub wyki kosmatej - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,
jęczmienia lub owsa - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,
pozostałych - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,
b)
zbożowych jarych, z wyłączeniem kukurydzy - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
c)
pastewnych lub ziemniaka - od dnia 16 października do dnia 15 grudnia,
d)
pozostałych - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia;
2)
w przypadku roślin warzywnych:
a)
odmian zimujących cebuli - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,
b)
czosnku (formy ozime) lub sałaty do uprawy pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,
c)
uprawianych pod osłonami - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
d)
uprawianych w gruncie - od dnia 21 września do dnia 20 grudnia;
3)
w przypadku roślin sadowniczych - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz. U. Nr 103, poz. 1092), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.