Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składa się w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca danego roku kalendarzowego.
§  2.  Dopłatę, o której mowa w § 1, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie tej dopłaty.
§  3.  W przypadku wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4, dopłatę, o której mowa w § 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 4, wypłaca się w terminie określonym w § 2 na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), albo na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku o przyznanie dopłaty, jeżeli producent rolny podał inny rachunek bankowy niż wskazany w tej ewidencji.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. poz. 945, z 2010 r. poz. 328 oraz z 2011 r. poz. 53).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).