Terminy przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposób ustalania wysokości tej dotacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.36.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1
z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji

Na podstawie art. 90r ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:
Wysokość dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ustala się według następującego wzoru algorytmu:

wzór

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

a - wysokość dotacji celowej dla gminy, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

b - kwota środków przewidzianych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w budżecie państwa,

c - liczba dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały,

d - stosunek liczby osób, którym przyznano zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 36 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), do liczby osób zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały,

f - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, obliczany jak wskaźnik G, wykorzystywany do obliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej, o której mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),

n - wyznacznik dla każdej gminy,

m - liczba gmin.

Dotacja celowa, o której mowa w § 1, jest przekazywana w transzach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
W roku 2005 pierwsza transza obejmować będzie dotację za miesiące styczeń, luty, marzec i zostanie przekazana nie później niż do dnia 31 marca 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).