Terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2006.174.1284 - OpenLEX

Terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1284

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", a także właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłaty świadczeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należności.
1.
Uposażenie, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "ustawą", wypłaca funkcjonariuszowi jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.
2.
Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty, przez Szefa Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:
1)
na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza;
2)
jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;
3)
jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.
1.
Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc.
2.
W przypadku nabycia przez funkcjonariusza prawa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby.
1.
Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, zwane dalej "świadczeniami pieniężnymi", wypłaca się w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.
2.
Świadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.
3.
Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, po otrzymaniu dokumentów określających wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi.
4.
Termin wypłaty świadczeń pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, o nie więcej niż 14 dni.
1.
Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłaca się do rąk funkcjonariusza.
2.
Uposażenie oraz świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza, na warunkach określonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem a funkcjonariuszem, nie wcześniej jednak niż w terminach, o których mowa w § 2-4.
1.
Z uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, potrąceń dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.
2.
Fakt dokonania potrącenia z uposażenia funkcjonariusza odnotowuje się na liście uposażeń.
Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na piśmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:
1)
zapłaty odszkodowania, przewidzianych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm. 1 );
2)
wobec pracowniczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych;
3)
innych, wskazanych przez funkcjonariusza.
1.
Potrąceń dokonuje się:
1)
w związku z egzekucją należności:
a)
objętych sądowymi lub administracyjnymi tytułami wykonawczymi - na wezwanie komornika sądowego, organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym,
b)
z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Służby Wywiadu Wojskowego - na pisemne wezwanie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy,
c)
na podstawie odrębnych przepisów - na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej potrąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia;
2)
w przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3, na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.
2.
Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Służby Wywiadu Wojskowego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela, po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zobowiązania do zapłaty odszkodowania.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:
1)
świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych;
2)
uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.
4.
Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:
1)
samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby,
2)
zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,
3)
rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego

- stanowi rozkaz personalny.

Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń, jeżeli rozkaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wydany po terminie wypłaty.
1.
W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organizacyjnej właściwa komórka dotychczasowej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę:
1)
jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopatrzeniu finansowym funkcjonariusza kwoty dokonanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłużenia oraz wysokość miesięcznych bieżących obciążeń uposażenia;
2)
zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
2.
W przypadku zawieszenia lub przywrócenia wypłaty pełnego uposażenia właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na którego wezwanie dokonuje się potrąceń.
Kwoty potrąceń właściwa jednostka organizacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariusza albo organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwanie są dokonywane potrącenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073.