Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.64.313

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 października 1958 r.
w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki.

Na podstawie art. 10 i 12 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) zarządza się, co następuje:
1.
Składka za 1959 r. należna za wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia we wsiach oraz za wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych położonych w miastach i osiedlach płatna jest w dwóch ratach:
1)
pierwsza rata wynosząca 75% wymiaru składki za 1959 r. powinna być zapłacona do dnia 31 stycznia 1959 r.,
2)
druga rata wynosząca pozostałe 25% wymiaru składki za 1959 r. powinna być zapłacona do dnia 31 sierpnia 1959 r.
2.
Składka za 1959 r. w miastach i osiedlach, należna za obowiązkowe ubezpieczenie budynków oraz koni i bydła, nie należących do gospodarstwa rolnego, płatna jest jednorazowo do dnia 31 stycznia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatniczego.
1.
Przepisy § 1 ust. 1 nie dotyczą powiatów: bielskiego w województwie białostockim, opoczyńskiego w województwie kieleckim, dąbrowskiego, tarnowskiego i stanowiącego powiat miasta Tarnowa w województwie krakowskim, sławieńskiego w województwie koszalińskim, pyrzyckiego w województwie szczecińskim, ciechanowskiego i pułtuskiego w województwie warszawskim, wrocławskiego w województwie wrocławskim oraz wyłączonego z województwa miasta Wrocławia.
2.
W powiatach wymienionych w ust. 1 wprowadza się dla płatników składki określonej w § 1 ust. 1 obowiązek uiszczenia zaliczki na składkę za rok 1959 bez wezwania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
3.
Zaliczka wynosi 75% wymiaru składki za rok 1958 i powinna być zapłacona do dnia 31 stycznia 1959 r. Pozostała część składki, stanowiąca różnicę pomiędzy składką wymierzoną na rok 1959 a uiszczoną zaliczką, powinna być wpłacona do dnia 31 sierpnia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatniczego.
4.
Jeżeli płatnik nie miał wymiaru składki za rok 1958, to cała jego składka za rok 1959 płatna jest do dnia 31 sierpnia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatniczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.