§ 2. - Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1959 r. i zaliczek na te składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.64.313

Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1958 r.
§  2.
1.
Przepisy § 1 ust. 1 nie dotyczą powiatów: bielskiego w województwie białostockim, opoczyńskiego w województwie kieleckim, dąbrowskiego, tarnowskiego i stanowiącego powiat miasta Tarnowa w województwie krakowskim, sławieńskiego w województwie koszalińskim, pyrzyckiego w województwie szczecińskim, ciechanowskiego i pułtuskiego w województwie warszawskim, wrocławskiego w województwie wrocławskim oraz wyłączonego z województwa miasta Wrocławia.
2.
W powiatach wymienionych w ust. 1 wprowadza się dla płatników składki określonej w § 1 ust. 1 obowiązek uiszczenia zaliczki na składkę za rok 1959 bez wezwania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
3.
Zaliczka wynosi 75% wymiaru składki za rok 1958 i powinna być zapłacona do dnia 31 stycznia 1959 r. Pozostała część składki, stanowiąca różnicę pomiędzy składką wymierzoną na rok 1959 a uiszczoną zaliczką, powinna być wpłacona do dnia 31 sierpnia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatniczego.
4.
Jeżeli płatnik nie miał wymiaru składki za rok 1958, to cała jego składka za rok 1959 płatna jest do dnia 31 sierpnia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatniczego.