Terminy ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.114.973

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 grudnia 1927 r.
o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Plan parcelacyjny, przewidziany w art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1), będzie ustalany i ogłaszany w początku każdego roku, nie później jednak niż w dniu 15 lutego.

Wykonywanie parcelacji na poczet oznaczonego w art. 1 planu parcelacyjnego bez stosowania skutków, przewidzianych w art. 19 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, trwać może najdłużej do dnia 1 stycznia tego roku, dla którego plan ten został ogłoszony.

Wykaz imienny majątków lub ich części, przewidziany w art. 19 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, będzie ustalany i ogłaszany najpóźniej w dniu 15 lutego właściwego roku.

Wykonanie przymusowego wykupu z mocy wykazu imiennego, oznaczonego w art. 3, ulega odłożeniu do dnia 15 lutego roku, następującego po roku, w którym ogłoszono ten wykaz.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa, Skarbu oraz Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 31 października 1927 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem postanowienia art. 12, 19 i 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1).