Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.218.1842

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2005 r.
§  2.
1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302/1 z 19.10.1992, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2 t. 4), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do szesnastego dnia miesiąca następującego po tym okresie rozliczeniowym, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazuje te kwoty.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez podatnika organowi celnemu, w którym podatnik rozlicza podatek z tytułu importu towarów, aktualnego zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu, potwierdzającego:
1) brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2) zarejestrowanie, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej 6 miesięcy.
3. Warunek przedstawienia zaświadczeń określonych w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli organ celny posiada złożone przez podatnika aktualne zaświadczenia, o których mowa w ust. 2.