§ 4. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w... - Dz.U.1950.20.178 - OpenLEX

§ 4. - Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1950 r.
§  4.
1.
Osoby, odpowiadające warunkom, określonym w §§ 1 i 2, które odbywały studia w wyższych szkołach akademickich na tych kierunkach studiów, na których została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów, mają prawo ubiegania się o dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź o stopień zawodowy inżyniera, o ile do dnia 31 sierpnia 1950 r. zgłoszą zamiar uzyskania takiego dyplomu bądź stopnia.
2.
Osoby, określone w ust. 1, obowiązane są do dnia 31 grudnia 1950 r. dopełnić wszystkich warunków, wymaganych do ukończenia danego kierunku studiów, zgodnie z programem, według którego odbywały studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, określonych w § 3 z tym, że osoby te obowiązane są dopełnić warunków, wskazanych w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r.