Termin rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.23.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 marca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.

Na podstawie art. 10 ust. (1) ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 203) zarządzam co następuje:
Dzień 1 kwietnia 1939 r. oznacza się jako termin rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.