Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1920 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 czerwca 1920 r.
o terminie rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej na terytorjum b. dzielnicy pruskiej i o otwarciu oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu

Na wniosek prezesa Prokuratorii Generalnej w porozumieniu z Ministrem b Dzielnicy Pruskiej, Rada Ministrów na zasadzie art. 9, 10 i 17 ustawy o utworzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. ust. 1919 r. № 65 poz. 390) postanawia co następne:
Art.  1.

Termin rozpoczęcia czynności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze b dzielnicy pruskie) na dzień 1 października 1920 r. oznaczony zostaje. Z dniem tym powstaje oddział Prokuratorji Generalnej w Poznaniu, do którego właściwości całe terytorjum b. dzielnicy pruskiej należeć będzie.

Art.  2.

Na obszarze b. dzielnicy pruskiej Prokuratorja Generalna, pomimo nadejścia terminu, w artykule poprzedzającym wymienionego, nie przejmuje spraw, będących przed tym terminem już w biegu. Stosownie do lego wszelkie sprawy sądowe w których powództwo lub pierwsze podanie złożone zostały lub zostaną w sądzie przed dniem 1 października 1920 r. a w których stroną jest Państwo lub inne podmioty prawne, w artykule 3-im ustawy o Prokuratorji wymienione, prowadzone będą, aż do zupełnego ukończenia we wszystkich instancjach, według obowiązujących dotychczas przepisów o zastępstwie sądowem Państwa i rzeczonych podmiotów prawnych

Art.  3.

Urzędnikami oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu mogą być mianowani na zasadach, przewidzianych w ustawie o utworzeniu Prokuralorji Generalnej urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, którzy następnie pełnić będą jednocześnie funkcje w Departamencie Sprawiedliwości i oddziałach Prokuratorji Generalnej. Urzędnicy ci będą pobierali wynagrodzenie z budżetu Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  4.

Departament Sprawiedliwości zaspakajać będzie wszelkie potrzeby rzeczowe oddziału. Wydatki z tego tytułu obciążać będą budżet Ministerstwa - b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  5.

Ustawa o utworzeniu Prokuratorji Generalnej Rrzeczypospolitej Polskiej (Dz. P. 1919 r. № 65 poz. 390) oraz uchwała Rady Ministrów w przedmiocie ustroju i czynności oddziałów Prokuratorji Generalnej, jako obowiązujące dla oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu, będą ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej uchwały powierzonem zostaje prezesowi Prokuratorji Generalnej w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  7.

Uchwała niniejsza winna być ogłoszona w Dzienniku Ustaw Reczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

SPROSTOWANIE.

2) W Nr 73 w Uchwale Rady Ministrów o terminie rozpoczęcia czynności Prokuratorji Generalnej na obszarze b. dzielnicy pruskiej i o otwarciu oddziału Prokuratorji Generalnej w Poznaniu (poz. 50.3) w ark 3 w wierszu piątym zamiast "oddziałach" ma być "oddziale".