Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.6.34

Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa termin i sposób:
1)
zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu emerytalnego o:
a)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
b)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
c)
wysokości okresowej emerytury kapitałowej;
2)
zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego;
3)
przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;
4)
przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;
5)
dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków z otwartego funduszu emerytalnego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:
1)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, w tym o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
2)
miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:
a)
wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo
b)
postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,
3)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

- w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.
1. 
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 4.
2. 
Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka, podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 5 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek po uprawomocnieniu się decyzji, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej.
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:
1)
w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo
2)
do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.
1. 
W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 4, lub z informacji, o której mowa w § 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub § 7, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.
2. 
W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.
Informacje między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i otwartymi funduszami emerytalnymi są przekazywane w formie elektronicznej.
Określa się wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR
PEŁNOMOCNICTWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM BANKOWYM

OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

........................., dnia ..................
(miejscowość) (data)
..................................................................................................................................................................................
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)
z siedzibą w ..............................................................................................................................................................,
(adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)
reprezentowany przez: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

(Dz. U. Nr 228, poz. 1507)

udziela pełnomocnictwa
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
z siedzibą w ................................................................................................................................................,

(adres siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

do każdorazowego obciążenia rachunku bankowego nr ..........................................................................

prowadzonego w Banku ..............................................................................., w formie przelewu bankowego,

kwotą środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w przypadkach, o których mowa

w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

Jednocześnie zobowiązujemy się do nieustanawiania innych pełnomocników upoważnionych

do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie określonym niniejszym pełnomocnictwem.

................................................. .................................................

(podpis członka zarządu) (podpis członka zarządu)

Przyjmujemy do wiadomości i stosowania upoważnienie złożone przez ................................................................

do wysokości salda rachunku nr ......................................................................

.........................., dnia .............. .........................................................................................................................
(miejscowość) (data) (za Bank prowadzący rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)