§ 9. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  9. 
1. 
Otwarty fundusz emerytalny wraz z przekazaniem środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego:
1)
nastąpiło wyczerpanie się środków albo
2)
pozostały środki w kwocie niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.
2. 
Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o którym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o:
1)
nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym z powodu wyczerpania się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego albo
2)
przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwota okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.