§ 8. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  8. 
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:
1)
w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo
2)
do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.