§ 6. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  6. 
1. 
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5.
2. 
Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.