§ 4. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  4. 
Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3.