§ 3. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  3. 
Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:
1)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
2)
miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:
a)
wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo
b)
postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,
3)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

- w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.