§ 1. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa termin i sposób:
1)
zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", otwartego funduszu emerytalnego o:
a)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
b)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
c)
wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
2)
zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o:
a)
kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
b)
wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
c)
kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
3)
przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;
4)
przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;
5)
dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego.