§ 10. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  10. 
1. 
W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informacji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.
2. 
W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.