Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.110.731

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 25 listopada 1920 r.
z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie terminu dodatkowego ostemplowania kart do gry.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64, poz. 383) oraz na podstawie art. 22 ustany w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry i dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 101, poz. 656) zarządzam:
§  1. Termin 30 listopada 1920 r. przewidziany w ustępach pierwszym i piątym § 32 rozporządzenia wykonawczego z dnia 31 października 1920 r. (Dz. Ust. № 104, poz. 690), którego moc obowiązująca rozciągnięta została rozporządzeniem mojem z dnia 31 października 1920 r. (Dz. Ust. № 104, poz. 691) na obszar b. dzielnicy pruskiej, przedłuża się do dnia 20 grudnia 1920 r. włącznie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.