Terenowe organy państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1962 r.
w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
Przez użyte w rozporządzeniu określenie "obiekty budowlane budownictwa kolejowego, drogowego i lotniczego" należy rozumieć obiekty określone w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego (Dz. U. Nr 35, poz. 176 i Nr 40, poz. 208).
Dla obiektów budowlanych w zakresie budownictwa kolejowego funkcje terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego pełnią dyrekcje okręgowe kolei państwowych.
Dla obiektów budowlanych w zakresie budownictwa drogowego funkcje terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego pełnią:
1)
w stosunku do dróg państwowych

- wojewódzkie zarządy dróg publicznych,

2)
w stosunku do dróg lokalnych i dróg zakładowych

- właściwe do spraw drogowych organy prezydiów powiatowych rad narodowych.

Dla obiektów budowlanych w zakresie budownictwa lotniczego terenowym organem państwowego nadzoru budowlanego jest Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego (Inspektorat Lotnisk).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1965 r. (Dz.U.66.3.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1966 r.